Телефон: 8-800-350-22-65
WhatsApp: 8-800-350-22-65
Telegram: sibac
Прием заявок круглосуточно
График работы офиса: с 9.00 до 18.00 Нск (5.00 - 14.00 Мск)

Статья опубликована в рамках: CLXXVII Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» (Россия, г. Новосибирск, 23 ноября 2023 г.)

Наука: Технические науки

Секция: Технологии

Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции

Библиографическое описание:
Жағпаров Ә.Е., Рахимбердин Ж.Р., Азаматұлы Д. ТЕҢІЗ КЕН ОРНЫН ИГЕРУДІҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЖӘНЕ ОНЫҢ ЖҮРГІЗІЛЕТІН ЖҰМЫСҚА ӘСЕРІ. // Научное сообщество студентов: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: сб. ст. по мат. CLXXVII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 22(176). URL: https://sibac.info/archive/meghdis/22(176).pdf (дата обращения: 26.02.2024)
Проголосовать за статью
Конференция завершена
Эта статья набрала 0 голосов
Дипломы участников
У данной статьи нет
дипломов

ТЕҢІЗ КЕН ОРНЫН ИГЕРУДІҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЖӘНЕ ОНЫҢ ЖҮРГІЗІЛЕТІН ЖҰМЫСҚА ӘСЕРІ.

Жағпаров Әкежан Ерболатұлы

Мұнай-газ факультетінің студенті, Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті,

ҚР, Ақтөбе

Рахимбердин Жолдас Рустемович

Мұнай-газ факультетінің студенті, Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті,

ҚР, Ақтөбе

Азаматұлы Диас

Мұнай-газ факультетінің студенті, Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті,

ҚР, Ақтөбе

Шукирова Сымбат Суйеубаевна

научный руководитель,

ғылыми жетекші, техникалық ғылым магистрі, Жұбанов атындағы Қ.Ақтөбе өңірлік университеті,

ҚР, Ақтөбе

ВЛИЯНИЕ РАЗРАБОТКИ МОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ПРОВОДИМУЮ РАБОТУ

 

Жағпаров Әкежан Ерболатұлы

студент, нефтегазовая кафедра, Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова,

РК, г. Ақтобе

Рахимбердин Жолдас Рустемович

студент, нефтегазовая кафедра, Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова,

РК, г. Ақтобе

Азаматұлы Диас

студент, нефтегазовая кафедра, Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова,

РК, г. Ақтобе

Шукирова Сымбат Суйеубаевна

научный руководитель, магистр техн. наук, Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова,

РК, г. Ақтобе

 

АННОТАЦИЯ

Бұл мақала Теңіз кен орнын игерудің қоршаған ортаға және жүргізіліп жатқан жұмыстарға әсерін жан-жақты талдауды ұсынады. Авторлар биоәртүрлілікке, су мен ауа сапасына әсерін талқылай отырып, теңіз қайраңындағы қызметтің экологиялық және технологиялық әсерлерінің әртүрлі аспектілерін атап өтеді. Қоршаған ортаға теріс әсерді азайтуға бағытталған заманауи әдістер мен технологиялардың тиімділігін талдауға ерекше назар аударылады. Сонымен қатар, мақала теңіз платформаларында жұмыс жағдайларын жақсарту бойынша ұсыныстар беру арқылы қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігіне әсерін бағалайды. Қорытынды Тұжырымдар қоғамның энергетикалық қажеттіліктері мен теңіз аймақтарының экожүйесін сақтау арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз ете отырып, теңіз қайраңында тұрақты қызмет стратегияларын әзірлеу үшін құнды практикалық бастапқы деректерді береді.

АННОТАЦИЯ

Данная статья предоставляет всесторонний анализ воздействия разработки морского месторождения на окружающую среду и проводимую работу. Авторы освещают разнообразные аспекты экологических и технологических последствий деятельности на морском шельфе, обсуждая влияние на биоразнообразие, качество воды и воздуха. Особое внимание уделяется анализу эффективности современных методов и технологий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Помимо этого, статья оценивает влияние на безопасность труда персонала, предоставляя рекомендации по улучшению рабочих условий на морских платформах. Итоговые выводы предоставляют ценные практические исходные данные для разработки стратегий устойчивого ведения деятельности на морском шельфе, обеспечивая баланс между энергетическими потребностями общества и сохранением экосистемы морских регионов.

 

Кiлт cөздep: Теңіз кен орны, қоршаған орта, ресурстарды өндіру, экологиялық әсер, әсерді азайту технологиялары, еңбек қауіпсіздігі, теңіз сөресі, биоәртүрлілік, су, ауа, тұрақтылық, жұмыс жағдайлары, энергетикалық қажеттіліктер, экожүйе.

Ключевые слова: морское месторождение, окружающая среда, добыча ресурсов, экологическое воздействие, технологии снижения воздействия, безопасность труда, морской шельф, биоразнообразие, вода, воздух, устойчивость, рабочие условия, энергетические потребности, экосистема.

 

Теңіз қайраңында табиғи ресурстарды өндіру технологияларының дамуымен энергетикалық ресурстарға деген қажеттілік қана емес, сонымен қатар Теңіз кен орындарын саналы және жауапты пайдалану қажеттілігі де артып келеді. Теңіз аймақтарының дамуы энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде шешуші рөл атқарады, бірақ бұл процесс қоршаған орта мен еңбек қауіпсіздігіне үлкен қиындықтар туғызады. Осы кіріспе теңіз қайраңындағы қызметтің қоршаған ортаға және жүргізіліп жатқан жұмысқа кешенді әсерін қарауға бағытталған.

Осы саладағы зерттеу теңіз аймақтарындағы биоәртүрлілікке, су мен ауа сапасына әсерін талдауды қамтиды. Персоналдың еңбек қауіпсіздігі проблемаларына, сондай-ақ экологиялық әсерді төмендетуге бағытталған заманауи технологиялардың тиімділігін бағалауға ерекше назар аударылады. Экономикалық мүдделер мен табиғатты қорғау арасындағы тепе-теңдікті іздеу контекстінде бұл зерттеу теңіз қайраңында тұрақты қызмет көрсету стратегияларын әзірлеуге маңызды үлес болып табылады.

Теңіз кен орындарын игеруге байланысты мәселелердің көп қырлы сипаты ресурстарды өндірудің техникалық аспектілерін ғана емес, сонымен қатар табиғатты қорғауға және жұмысшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысты көптеген мәселелерді қамтиды. Теңіз аймақтарының биожүйелеріне экологиялық әсер ету теңіз фаунасы мен флорасына, сондай-ақ су мен атмосфераның сапасына әсерін мұқият зерттеуді қажет етеді. Теріс салдарды азайтудың тиімді шаралары осы саладағы тұрақты дамудың маңызды аспектісіне айналуда.

Автоматтандыру және жаңа материалдарды әзірлеу сияқты заманауи технологиялар қызметтің қоршаған ортаға әсерін азайтуға мүмкіндік береді. Осы технологиялық шешімдерді экологиялық аспектілерді бағалаумен және реттеумен біріктіру теңіз ресурстарын тиімді және тұрақты пайдалануға мүмкіндік береді.

Мақаланың негізгі бөлігі Теңіз кен орындарын игерудің қоршаған ортаға және жүргізіліп жатқан жұмыстарға әсерін тереңірек зерттеу үшін бірнеше бөлімдерде ұйымдастырылуы мүмкін. Міне, негізгі бөліктің мүмкін құрылымы:

1. Теңіз кен орындарын игерудің экологиялық әсері

Биоәртүрлілікке әсері: теңіз қайраңындағы әрекеттердің экожүйелер мен жануарлар әлеміне әсерін талдау. Түрлердің мінез-құлқы мен санының өзгеруін бағалау.

Су мен атмосфераның сапасы: кен орындарын игерудің су мен атмосфера параметрлеріне, соның ішінде ластану мен климаттық жағдайлардың өзгеруіне әсерін зерттеу.

2. Экологиялық әсерді төмендету технологиялары

Ресурстарды өндірудегі инновациялар: қоршаған ортаға теріс әсерді азайтуға бағытталған заманауи технологияларға шолу.

Автоматтандыруды қолдану: автоматтандыру мен қашықтағы технологиялардың қоршаған ортаға қауіп-қатерді азайтуға әсерін қарастыру.

3. Теңіз платформаларындағы еңбек қауіпсіздігі

Тәуекелдерді бағалау және төтенше жағдайлар: технологиялық процестердің күрделілігін ескере отырып, теңіз платформаларындағы еңбек қауіпсіздігін талдау.

Қауіпсіздік инновациялары: жұмысшылардың қауіпсіздігін жақсарту үшін заманауи шешімдер мен технологияларды ұсыну.

4. Экономикалық және экологиялық аспектілерді біріктіру

Тұрақты даму: экономикалық пайда мен қоршаған ортаны сақтау арасындағы тепе-теңдікті іздеу.

Инновацияның экономикалық әсері: жаңа технологиялардың ресурстарды өндіру тиімділігіне әсерін бағалау және тұрақтылықты қамтамасыз ету.

5. Практикалық іске асыруға арналған ұсыныстар

Тәуекелдерді басқару стратегиялары: экологиялық және технологиялық тәуекелдерді басқарудың практикалық стратегияларын әзірлеу.

Заңнамалық аспектілер: теңіз ресурстарын өндіру саласындағы нормалар мен ережелердің сақталуын қамтамасыз ету үшін заңнамалық шаралар мен стандарттарды қарастыру.

6. Қорытынды

Қорытынды Тұжырымдар: зерттеу нәтижелерін жалпылау, Теңіз кен орындарын игеру әсерінің негізгі аспектілерін және осы процестің тұрақтылығын жақсартудың мүмкін жолдарын бөліп көрсету.

Мұндай құрылым ақпаратты жүйелеуге және оқырмандарға Теңіз кен орындарын игерудің қоршаған ортаға және жүргізіліп жатқан жұмысқа әсеріне қатысты мәселелер туралы жан-жақты түсінік беруге мүмкіндік береді.

Теңіз кен орындарын игерудің қоршаған ортаға және жүргізіліп жатқан жұмыстарға әсерін зерттеу нәтижесінде бұл энергияға деген қажеттілік, экологиялық тұрақтылық пен еңбек қауіпсіздігі арасындағы Мұқият тепе-теңдікті қажет ететін күрделі және көп қырлы процесс екені анық. Биоәртүрлілік, су сапасы және атмосфералық жағдайлар тұрғысынан бағаланған экологиялық әсер теріс әсерлерді азайту үшін инновациялық шешімдерді табу қажеттілігін көрсетеді.

Экологиялық әсерді азайту технологиялары осы саладағы тұрақты дамудың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Автоматтандыру мен қашықтағы технологияларды қолдануды қоса алғанда, ресурстарды өндіру саласындағы инновациялар тиімділікті біріктіру және қоршаған ортаға әсерді азайту үшін жаңа перспективалар ұсынады.

Экономикалық және экологиялық аспектілерді біріктіру ұзақ мерзімді перспективада тұрақты дамудың маңыздылығын көрсетеді. Тәуекелдерді басқару стратегияларын енгізу және заңнамалық стандарттарды сақтау тұрақты жұмыс ортасын құрудың және қоршаған ортаны сақтаудың негізгі элементтерін білдіреді.

Қорытынды ұсынымдар алынған нәтижелерді іс жүзінде іске асыруға және Теңіз кен орындарын игеру саласына инновацияларды енгізуге бағытталған. Өнеркәсіптің, ғылыми қоғамдастықтың және заң шығарушы органдардың бірлескен күш-жігерімен ғана теңіз қайраңында табиғи ресурстарды өндіру ісінде тұрақтылық пен жауапкершілікті қамтамасыз етуге болады.

 

Әдебиеттер тізімі:

  1. "Морские газовые и нефтяные технологии" под редакцией Г. И. Туманяна.
  2. "Морская нефтегазодобыча: инновационные технологии и перспективы развития" под редакцией А. В. Куркина и А. Н. Яковлева.
  3. Бирюкова В. В. Управление сбалансированным развитием предприятий нефтяной промышленности // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. 2016. № 1(47). С. 87–94.
Удалить статью(вывести сообщение вместо статьи): 
Проголосовать за статью
Конференция завершена
Эта статья набрала 0 голосов
Дипломы участников
У данной статьи нет
дипломов

Оставить комментарий

Форма обратной связи о взаимодействии с сайтом
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.