Телефон: 8-800-350-22-65
WhatsApp: 8-800-350-22-65
Telegram: sibac
Прием заявок круглосуточно
График работы офиса: с 9.00 до 18.00 Нск (5.00 - 14.00 Мск)

Статья опубликована в рамках: CLXXVI Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» (Россия, г. Новосибирск, 06 ноября 2023 г.)

Наука: Технические науки

Секция: Технологии

Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции

Библиографическое описание:
Жағпаров Ә.Е., Рахимбердин Ж.Р., Азаматұлы Д. ГАЗ ТАСЫМАЛДАУ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР. // Научное сообщество студентов: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: сб. ст. по мат. CLXXVI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 21(175). URL: https://sibac.info/archive/meghdis/21(175).pdf (дата обращения: 05.03.2024)
Проголосовать за статью
Конференция завершена
Эта статья набрала 0 голосов
Дипломы участников
У данной статьи нет
дипломов

ГАЗ ТАСЫМАЛДАУ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР.

Жағпаров Әкежан Ерболатұлы

Мұнай-газ факультетінің студенті, Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті,

ҚР, Ақтөбе

Рахимбердин Жолдас Рустемович

Мұнай-газ факультетінің студенті, Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті,

ҚР, Ақтөбе

Азаматұлы Диас

Мұнай-газ факультетінің студенті, Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті,

ҚР, Ақтөбе

Космбаева Гүлжан Тынышбаевна

научный руководитель,

ғылыми жетекші, аға оқытушы, Жұбанов атындағы Қ.Ақтөбе өңірлік университеті,

ҚР, Ақтөбе

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА

 

Жағпаров Әкежан Ерболатұлы

студент, нефтегазовая кафедра, Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова,

РК, г. Ақтобе

Рахимбердин Жолдас Рустемович

студент, нефтегазовая кафедра, Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова,

РК, г. Ақтобе

Азаматұлы Диас

студент, нефтегазовая кафедра, Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова,

РК, г. Ақтобе

Космбаева Гүлжан Тынышбаевна

научный руководитель, старший преподаватель, Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова,

РК, г. Ақтобе

 

АННОТАЦИЯ

Бұл мақала осы маңызды процестің негізгі аспектілерін қамтитын газ тасымалдаудың негізгі аспектілеріне шолу жасайды. Мақалада табиғи газды тасымалдаудың негізгі әдістері мен технологиялары, соның ішінде құбыр көлігі, сұйытылған табиғи газ көлігі (СТГ) және баллонды жеткізу қарастырылады. Сондай-ақ, осы әдістердің әрқайсысының негізгі артықшылықтары мен шектеулері, сондай-ақ нақты жағдайлар мен талаптарға байланысты газды тасымалдаудың оңтайлы әдісін таңдауға әсер ететін факторлар талқыланады. Бұл мақалада энергетика, газ өнеркәсібі мамандары және табиғи газды тасымалдауға қызығушылық танытқандар үшін құнды ақпарат берілген.

АННОТАЦИЯ

Данная статья предоставляет обзор основных аспектов транспортировки газа, охватывая ключевые аспекты этого важного процесса. В статье рассматриваются основные методы и технологии транспортировки природного газа, включая трубопроводный транспорт, транспорт сжиженного природного газа (СПГ) и баллонную доставку. Также обсуждаются основные преимущества и ограничения каждого из этих методов, а также факторы, влияющие на выбор оптимального способа транспортировки газа в зависимости от конкретных условий и требований. Эта статья представляет ценную информацию для специалистов в области энергетики, газовой промышленности и всех, кто интересуется транспортировкой природного газа.

 

Кiлт cөздep: тасымалдау, газ, газ құбырлары, баллонды жеткізу, энергетика, газ өнеркәсібі, тасымалдау әдістері, экология, газ технологиялары.

Ключевые слова: транспортировка, газа, газопроводы, баллонная доставка, энергетика, газовая промышленность, методы транспортировки, экология, газовые технологии.

 

Газды тасымалдау әлемдік энергетикалық инфрақұрылымның маңызды буынын білдіреді. Газ, атап айтқанда табиғи газ-өмір мен өнеркәсіптің әртүрлі салаларында қолданылатын энергетикалық ресурстардың ең көп таралған және сұранысқа ие түрлерінің бірі. Бұл көрінбейтін, бірақ өте маңызды ресурс миллиондаған үйлер мен кәсіпорындарды энергиямен қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар көмірқышқыл газының шығарындыларын азайтуда шешуші рөл атқарады, бұл оны тұрақтылыққа ұмтылудың және қоршаған ортаға әсерді азайтудың маңызды құрамдас бөлігі етеді.

"Газды тасымалдау туралы жалпы ақпарат" - бұл газдың көздерінен тұтынушыларға өтуіне байланысты көптеген аспектілерді қамтитын тақырып. Міне, осы тақырыптағы мақалаға енгізуге болатын негізгі тармақтардың қысқаша қорытындысы:

 • Газ көздері: табиғи газ, биогаз, сұйытылған табиғи газ және басқа түрлерді қоса алғанда, әртүрлі газ көздерін қарастыру.
 • Газ өндіру әдістері: табиғи кен орындарынан және басқа көздерден газ өндіру процестерінің сипаттамасы.
 • Газдың қасиеттері: газдың физикалық және химиялық қасиеттеріне шолу, оның ішінде жанғыштық, тығыздық, құрам және т. б.
 • Газ құбырлары арқылы тасымалдау: газ құбыры жүйелерін, олардың құрылысын, техникалық параметрлерін және қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдарын зерттеу.
 • Табиғи газды сұйылтуды тасымалдау: сұйық тасымалдау және сақтау үшін табиғи газды сұйылту процесін түсіндіру.
 • Баллондармен тасымалдау: мамандандырылған баллондарда немесе цистерналарда газ тасымалдау тәсілдерін қарау.
 • Инфрақұрылым және реттеу: газды тасымалдау үшін инфрақұрылымның маңыздылығын және осы процестегі реттеудің рөлін сипаттау.
 • Экологиялық және экономикалық аспектілер: газ тасымалдаудың қоршаған ортаға және экономикаға әсерін талқылау.
 • Трендтер мен қиындықтар: тұрақтылық пен климаттың өзгеруі сияқты газды тасымалдау саласындағы қазіргі тенденциялар мен қиындықтарды талдау.
 • Газ тасымалдаудың болашағы: газ инфрақұрылымы мен тасымалдау әдістерінің болжамдары мен даму перспективалары.

Газды тасымалдау туралы мақалада тасымалдау жүйелері кездесетін қиындықтар мен қиындықтарға назар аударған жөн. Міне, газды тасымалдау қиындықтары бөліміне енгізілуі мүмкін бірнеше негізгі аспектілер:

 • Техникалық мәселелер: газды тасымалдаудың қауіпсіздігі мен тиімділігіне байланысты техникалық қиындықтарды сипаттаңыз, мысалы, ағып кетуді бақылау, газды қысу және қысу, техникалық қызмет көрсету және т. б.
 • Экологиялық мәселелер: парниктік газдар шығарындыларын, табиғи экожүйелерге әсер етуді және жағымсыз әсерлерді азайту шараларын қоса алғанда, қоршаған ортаны және газ тасымалдаудың экологиялық әсерін қарастырыңыз.
 • Қауіпсіздік: газ тасымалдаудағы қауіпсіздік мәселелерін, соның ішінде апат қаупін, Террористік қатерлерді және жазатайым оқиғалардың алдын алу шараларын талқылаңыз.
 • Экономикалық аспектілер: Инфрақұрылым шығындары, энергия бағасы, нарықтағы бәсекелестік және т. б. сияқты газ тасымалдаудың экономикалық аспектілерін қарастырыңыз.
 • Геосаяси факторлар: геосаясат пен саяси қақтығыстардың газ тасымалдау және әртүрлі аймақтарға жеткізу маршруттарына әсерін көрсетіңіз.
 • Климаттың өзгеруі: климаттың өзгеруі газды тасымалдауға, соның ішінде ауа-райының күрт өзгеруіне және сұраныстың өзгеруіне қалай әсер ететінін талқылаңыз.
 • Реттеу талаптары: газды тасымалдау саласындағы реттеу мен заңнаманың рөлін және олардың әртүрлі елдер мен аймақтарда қалай өзгеруі мүмкін екенін сипаттаңыз.

Бұл аспектілер оқырмандарға газ тасымалдаудың қиындықтары мен қиындықтарын және тұрақты және қауіпсіз тасымалдау әдістерін дамытудың маңыздылығын жақсы түсінуге көмектеседі.

Газ тасымалдаудағы алдын алу шаралары процестің қауіпсіздігі мен тиімділігін қамтамасыз етуде шешуші рөл атқарады. Газды тасымалдау туралы мақалада келесі шараларды егжей-тегжейлі қарастыруға болады:

 • Тұрақты инспекциялар және техникалық қызмет көрсету: ағып кетулер мен апаттардың алдын алу үшін тұрақты тексерулердің, газ құбырларына техникалық қызмет көрсетудің және жөндеудің және басқа инфрақұрылымның маңыздылығын түсіндіріңіз.
 • Бақылау және бақылау: газ тасымалдау параметрлерін бақылау және кез келген ауытқуларға немесе төтенше жағдайларға жылдам әрекет ету үшін қолданылатын бақылау және басқару жүйелерін қарастырыңыз.
 • Қызметкерлерді оқыту және оқыту: кәсіби міндеттердің дұрыс орындалуын және қауіпсіздік стандарттарының сақталуын қамтамасыз ету үшін газ инфрақұрылымымен жұмыс істейтін қызметкерлерді оқыту және сертификаттау бағдарламаларын сипаттаңыз.
 • Қорғау және алдын алу жүйелері: газ құбырларын коррозия, террористік актілер және табиғи апаттар сияқты әртүрлі қауіптерден қорғауға арналған техникалық шешімдер мен жүйелер туралы сөйлесіңіз.
 • Сәйкестік: газды тасымалдауды реттейтін реттеуші және реттеуші талаптарды сақтаудың маңыздылығын және оларды сақтау проблемалардың алдын алуға қалай ықпал ететінін көрсетіңіз.
 • Төтенше жағдайлар жоспарлары: апаттар мен төтенше жағдайлар жоспарларын әзірлеу, сондай-ақ қызметкерлер үшін жаттығулар мен жаттығулар өткізу қаже.

Осы алдын алу шараларына назар аудару газды тасымалдаудың қауіпсіздігі мен сенімділігін арттыруға және апат қаупін азайтуға көмектеседі.

Қорытындылай келе, газды тасымалдау әлемдік энергетикалық инфрақұрылымда шешуші рөл атқаратынын және біздің қоғамның энергетикалық қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін үлкен маңызға ие екенін атап өтуге болады. Біз газды тасымалдаудың әртүрлі әдістері мен технологияларын, сондай-ақ газ жүйесі операторларының алдында тұрған мәселелер мен қиындықтарды қарастырдық.

Қазіргі әлемде климаттың өзгеруі мен тұрақты энергияға деген ұмтылысты ескере отырып, қоршаған ортаға әсерді азайту және қауіпсіздікті арттыру үшін газды тасымалдау жетілдірілуі керек екенін атап өту маңызды. Бұл мақсатқа жетуде технологиялық инновациялар, экологиялық жетілдірулер және қатаң сәйкестік маңызды рөл атқарады.

Қорытындылай келе, газды тасымалдау қазіргі әлемнің маңызды элементі болып қала береді және осы маңызды процестің тиімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін үздіксіз назар аударуды, инновацияны және жоғары стандарттарды сақтауды талап етеді.

 

Әдебиеттер тізімі:

 1. "Морские газовые и нефтяные технологии" под редакцией Г. И. Туманяна.
 2. "Морская нефтегазодобыча: инновационные технологии и перспективы развития" под редакцией А. В. Куркина и А. Н. Яковлева.
 3. Бирюкова В. В. Управление сбалансированным развитием предприятий нефтяной промышленности // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. 2016. № 1(47). С. 87–94.
Удалить статью(вывести сообщение вместо статьи): 
Проголосовать за статью
Конференция завершена
Эта статья набрала 0 голосов
Дипломы участников
У данной статьи нет
дипломов

Оставить комментарий

Форма обратной связи о взаимодействии с сайтом
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.