Телефон: 8-800-350-22-65
WhatsApp: 8-800-350-22-65
Telegram: sibac
Прием заявок круглосуточно
График работы офиса: с 9.00 до 18.00 Нск (5.00 - 14.00 Мск)

Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 33(245)

Рубрика журнала: Технические науки

Секция: Технологии

Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3

Библиографическое описание:
Аязбаев А.М., Бахтияров С.Т., Қалиболла Ә.Я. ТЕҢІЗ (ШЕЛЬФТІ)КЕН ОРЫНДАРЫНАН КӨМІРСУТЕКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ // Студенческий: электрон. научн. журн. 2023. № 33(245). URL: https://sibac.info/journal/student/247/303114 (дата обращения: 28.02.2024).

ТЕҢІЗ (ШЕЛЬФТІ)КЕН ОРЫНДАРЫНАН КӨМІРСУТЕКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Аязбаев Асылан Мақсұтұлы

Мұнай-газ факультетінің студенті, Жұбанов атындағы Қ.Ақтөбе өңірлік университеті,

ҚР, Ақтөбе

Бахтияров Сəбит Тұрғанбайұлы

Мұнай-газ факультетінің студенті, Жұбанов атындағы Қ.Ақтөбе өңірлік университеті,

ҚР, Ақтөбе

Қалиболла Әбді-Әли Якубұлы

Мұнай-газ факультетінің студенті, Жұбанов атындағы Қ.Ақтөбе өңірлік университеті,

ҚР, Ақтөбе

Космбаева Гүлжан Тынышбаевна

научный руководитель,

ғылыми жетекші, аға оқытушы, Жұбанов атындағы Қ.Ақтөбе өңірлік университеті,

ҚР, Ақтөбе

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ УГЛЕВОДОРОДОВ С МОРСКИХ (ШЕЛЬФОВЫХ)МЕСТОРОЖДЕНИЙ

 

Аязбаев Асылан Мақсұтұлы

студент, нефтегазовая кафедра, Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова,

РК, г. Ақтобе

Бахтияров Сəбит Тұрғанбайұлы

студент, нефтегазовая кафедра, Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова,

РК, г. Ақтобе

Қалиболла Әбді-Әли Якубұлы

студент, нефтегазовая кафедра, Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова,

РК, г. Ақтобе

Космбаева Гүлжан Тынышбаевна

научный руководитель, старший преподаватель, Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова,

РК, г. Ақтобе.

 

АННОТАЦИЯ

Бұл мақала теңіз (қайраң) кен орындарынан көмірсутектерді тасымалдау ерекшеліктерін зерттеуге арналған. Көмірсутектердің Теңіз кен орындары энергияның маңызды көздерін білдіреді, бірақ оларды тасымалдау бірегей техникалық және ұйымдастырушылық қиындықтарды қамтиды. Мақалада осы процестің әр түрлі аспектілері, соның ішінде оңтайлы маршруттарды таңдау, мамандандырылған кемелер мен платформалардың түрлері және тасымалдаудың қауіпсіздігі мен тиімділігін қамтамасыз етуге бағытталған техникалық шешімдер қарастырылады. Авторлар сонымен қатар қазіргі тәжірибеде қолданылатын негізгі стратегиялар мен инновациялық тәсілдерді бөліп көрсете отырып, экологиялық факторлар мен заңнаманың осы процеске әсерін талдайды. Осы аспектілерді егжей-тегжейлі зерттеу арқылы мақала оқырмандарға Теңіз кен орындарынан көмірсутектерді тасымалдау саласындағы мамандардың қиындықтары туралы терең түсінік беруге және осы қиындықтарды шешу үшін практикалық ұсыныстар беруге арналған.

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена исследованию особенностей транспортировки углеводородов с морских (шельфовых) месторождений. Морские месторождения углеводородов представляют собой важные источники энергии, однако их транспортировка включает в себя уникальные технические и организационные сложности. В статье рассматриваются различные аспекты этого процесса, включая выбор оптимальных маршрутов, типы специализированных судов и платформ, а также технические решения, направленные на обеспечение безопасности и эффективности транспортировки. Авторы также анализируют влияние экологических факторов и законодательства на этот процесс, выделяя ключевые стратегии и инновационные подходы, используемые в современной практике. Путем детального изучения этих аспектов статья призвана предоставить читателям глубокое понимание сложностей, с которыми сталкиваются специалисты в области транспортировки углеводородов с морских месторождений, и предложить практические рекомендации для решения этих вызовов.

 

Кiлт cөздep: тасымалдау, көмірсутектер,теңіз кен орындары, платформа, экология, техникалық шешімдер, тиімділік, маршруттар, теңіз логистикасы, заңнама, энергетикалық ресурстар, көлік инфрақұрылымы.

Ключевые слова: транспорт, углеводороды, морские месторождения, платформа, экология, технические решения, эффективность, маршруты, морская логистика, законодательство, энергетические ресурсы, транспортная инфраструктура.

 

Қазіргі әлемде көмірсутектер ең сұранысқа ие және маңызды энергия көздерінің бірі болып қала береді. Континенттік қайраңдағы Теңіз кен орындары осы құнды ресурстардың маңызды резервуарларын білдіреді. Дегенмен, көмірсутектерді Теңіз кен орындарынан тасымалдау мамандандырылған шешімдер мен стратегияларды қажет ететін ерекше ерекшеліктер мен қиындықтарға ие.

Бұл зерттеудің негізгі міндеті-осы ерекшеліктерді талдау және түсіну, сондай-ақ көмірсутектерді Теңіз кен орындарынан тасымалдаудың сәттілігі мен қауіпсіздігіне әсер ететін негізгі аспектілерді анықтау. Бұл аспектілерге оңтайлы маршруттарды таңдау, экологиялық және қауіпсіздік факторларын ескеру, арнайы кемелер мен техникалық шешімдерді қолдану кіреді.

Энергияға деген қажеттіліктің артуы және қатаң экологиялық стандарттар аясында Теңіз кен орындарынан көмірсутектерді тасымалдау ерекшеліктерін зерттеу осы процестің тиімділігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін өте маңызды болады. Осы ерекшеліктерді талдау және түсіну арқылы көмірсутектерді тасымалдауды оңтайландыруға және қоршаған ортаға және жалпы қоғамға ықтимал тәуекелдерді азайтуға ықпал ететін тиімді стратегияларды жасауға болады.

Көмірсутектерді теңіз (қайраң) кен орындарынан тасымалдау жаһандық энергетикалық инфрақұрылымдағы күрделі және маңызды процесс болып табылады. Континенттік қайраңда орналасқан Теңіз мұнай және табиғи газ кен орындары көбінесе шалғай және жету қиын жерлерде орналасқан. Бұл осы құнды ресурстарды тасымалдауда ерекше қиындықтар мен ерекшеліктерді тудырады. Бұл шолуда біз осы процестің кейбір негізгі ерекшеліктерін қарастырамыз:

Техникалық күрделілік: Теңіз кен орындары су астында едәуір тереңдікте болуы мүмкін. Осындай тереңдіктен көмірсутектерді өндіру және тасымалдау мамандандырылған техника мен инженерлік шешімдерді қажет етеді.

Қауіпсіздік: көмірсутектерді теңіз арқылы тасымалдау кемелер мен инфрақұрылымды апаттар мен ағып кету қаупіне ұшыратады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету басты міндетке айналады.

Экологиялық тұрақтылық: апаттар немесе көмірсутектердің ағуы кезінде теңіз ортасының ластану қаупі экологиялық жауапкершілік пен қатаң ережелерді сақтау қажеттілігін тудырады.

Маршруттар және логистика: оңтайлы тасымалдау маршруттарын таңдау және логистиканы үйлестіру географиялық, климаттық және саяси факторларды ескеруді талап етеді.

Инновациялар мен технологиялар: Автоматтандыру және ұшқышсыз кемелерді пайдалану сияқты жаңа технологиялар көмірсутектерді тасымалдау тиімділігін жақсартуда маңызды рөл атқарады.

Заңнама және реттеу: жергілікті және халықаралық нормалар мен стандарттарды сақтау тәуекелдерді басқару және Ережелерге сәйкестікті қамтамасыз ету үшін маңызды.

Осы ерекшеліктерді зерттеу және түсіну қауіпсіздік, экономикалық тиімділік және қоршаған ортаның тұрақтылығы тұрғысынан теңдестірілген тасымалдау Стратегияларын жасауға көмектеседі. Мұның бәрі әлемдік энергетикада маңызды рөл атқаратын көмірсутектердің сенімді және тұрақты жеткізілуін қамтамасыз етуде өте маңызды.

Қорытындылай келе, көмірсутектерді теңіз (қайраң) кен орындарынан тасымалдау - мамандандырылған кемелер мен технологияларды қажет ететін күрделі және көп қырлы процесс. Бұл процесс сонымен қатар қауіпсіздік пен экологиялық тұрақтылықтың қатаң ережелеріне бағынады, сондықтан реттеу маңызды рөл атқарады. Негізгі ерекшеліктерге ресурстардың әртүрлілігі, ұзақ теңіз саяхаты және арнайы құралдарды пайдалану кіреді. Көмірсутектерді Теңіз кен орындарынан сәтті және қауіпсіз тасымалдау үшін осы аспектілердің барлығын ескеру қажет.

 

Әдебиеттер тізімі:

  1. "Морские газовые и нефтяные технологии" под редакцией Г. И. Туманяна.
  2. "Морская нефтегазодобыча: инновационные технологии и перспективы развития" под редакцией А. В. Куркина и А. Н. Яковлева.
  3. Бирюкова В. В. Управление сбалансированным развитием предприятий нефтяной промышленности // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. 2016. № 1(47). С. 87–94.
Удалить статью(вывести сообщение вместо статьи): 

Оставить комментарий

Форма обратной связи о взаимодействии с сайтом
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.