Телефон: 8-800-350-22-65
WhatsApp: 8-800-350-22-65
Telegram: sibac
Прием заявок круглосуточно
График работы офиса: с 9.00 до 18.00 Нск (5.00 - 14.00 Мск)

Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 4(174)

Рубрика журнала: Педагогика

Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3, скачать журнал часть 4, скачать журнал часть 5, скачать журнал часть 6, скачать журнал часть 7, скачать журнал часть 8

Библиографическое описание:
Жумабаева Д.Е. АУДИТИВТІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ДАМЫТУДАҒЫ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ АТҚАРАТЫН РӨЛІ // Студенческий: электрон. научн. журн. 2022. № 4(174). URL: https://sibac.info/journal/student/174/240595 (дата обращения: 14.08.2022).

АУДИТИВТІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ДАМЫТУДАҒЫ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ АТҚАРАТЫН РӨЛІ

Жумабаева Динара Ерсеновна

магистрант, Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті,

Қазақстан, Алматы

Ризаходжаева Гульнара Абдумажитовна

научный руководитель,

Ғылыми жетекші, PhD, Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-түрік университеті,

Қазақстан, Алматы

THE ROLE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF AUDITORY COMPETENCE

 

Dinara Zhumabayeva

Master student,Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages

Kazakhstan, Almaty

Gulnara Rizahodjayeva

Scientific adviser, PhD, International Kazakh-Turkish University named after Hodja Ahmed Yassawi,

Kazakhstan, Almaty,

 

АННОТАЦИЯ

Қазіргі қоғамда шет тілдерін үйрену әртүрлі профильдегі мамандарды кәсіби даярлаудың ажырамас құрамдас бөлігіне айналуда, ал кәсіби өсу мәселелерін сәтті шешу және шетелдік серіктестермен байланыстарды кеңейту көбінесе олардың тілдік дайындық сапасына байланысты.

Тыңдау түсінігі дыбыстық сөйлеуді қабылдау және түсіну процесін қамтиды. Сөйлеуді құлақ арқылы қабылдау және түсіну қабілеті қазіргі технология дәуірінде маңыздырақ болып отыр, өйткені ол мәдениетаралық, ақпараттық және кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыруға ықпал етеді.

ABSTRACT

In today's society, learning foreign languages ​​is becoming an integral part of professional training of specialists of different profiles, and the successful solution of problems of professional growth and expansion of contacts with foreign partners largely depends on the quality of their language training.

The concept of listening includes the process of perceiving and understanding sound speech. The ability to perceive and understand speech by ear is even more important in today's age of technology, as it contributes to the formation of intercultural, informational and professional competencies.

 

Түйін сөздер: дамыту,атқаратын рөлі,мультимедия.

Keywords: development, role, multimedia.

 

Тыңдау сөйлеу әрекетінің өте күрделі түрі екені де белгілі. Қарым-қатынастағы қиындықтардың жалпы себебі - есту дағдыларының қалыптаспауы. Жоғары деңгейдегі есту қабілетіне ие болу қажеттілігінің маңыздылығын жете бағаламау студенттердің тіл дайындығына өте жағымсыз әсер етуі мүмкін.

Шет тіліндегі қарым-қатынас мәселелері бойынша зерттеулерді талдау бұл жағдайда адам сөйлеуді есту және түсінуде ең үлкен қиындықтарды бастан кешіретінін көрсетеді. Осыған байланысты тыңдау дағдыларын дамыту және жетілдіру болашақ маманға шет тілін үйретудің міндетті шарты болып табылады.

Мультимедия- ол аппараттық және программалық жиынтықтың бір түрі екенін анықтадық. Мультимедиялық технология, бізге, яғни пайдаланушыларға, біртұтас ақпараттық орта түрінде ұйымдастырылған гетерогенді деректермен (графика, мәтін, дыбыс, бейне) интерактивті режимде жұмыс жасауға мүмкіндік береді.

Өз тәжірибеміз бен дүниежүзілік тәжірибемізге сүйенсек, мультимедиялық технологияларды пайдалану білімге және шет тілін үйренуге деген ынта мен қызығушылықты арттырады, сонымен қатар мұғалімге өз жоспары мен мақсатын қалыптастыру оңайырақ екенін атап өтуге болады. .ЖОО мен мектептердегі білім сапасын арттыру үшін мұғалімдерге жаңа мультимедиялық және цифрлық технологияларды қарқынмен меңгеру қажет және қажет екендігі туралы фактіні жоққа шығару мүмкін емес.

К.Р. Исаева және Э.К. Арынханованың пікірі бойынша, «Студенттерді болашақ кәсіби іс-әрекетке сапалы дайындау үшін қажетті әр түрлі технологияларды, іс-әрекет түрлерін дұрыс әрі сапалы пайдалану – болашақ шетел тілдер университеті оқытушыларының басты міндеттерінің бірі болып саналады» деп есептеген.[1].

Ғалым С.С.Құнанбаева тілді оқытуда тілдің мәдени және танымдық-коммуникативтік қызметіне көп көңіл бөлу қажет деп есептейді.[2,30-бет].

Шет тілдерін оқыған сайын жат мәдениетке үйреніп, үйрену керек екенін айта кеткіміз келеді. Сондықтан студенттерге шетелдік ортаны түсіну және интеграциялау оңайырақ болады. Тілді үйренумен ғана өмір сүру мүмкін емес, сонымен қатар оқытылатын тілдің мәдениетіне қызығушылық таныту керек.Шет тілін үйрену әрқашан мәдени көзқарас, шетел мәдениетін зерттеу болып табылады.[3,62-бет].

Шетел тілін орыс тілі мен ана тілімен қатар оқыту мұғалім оқушының түсінуін, сөйлеуін, оқуын және естуін дамытып қана қоймай, сонымен қатар оқытушылар оқушының шетел адамымен толық коммуникативті қарым-қатынасқа түсуін дамыта алады.[4,39-бет].

Педагогикада аудитивті құзыреттілігін дамыту үшін техникалық құралдар, мысалы, дыбысты жаңғырту технологиялары: аудио-бейне аппаратуралар, магнитофондар, компьютерлер мен теледидарлар пайдаланылды.

Аудитивті құзыреттілік- бұл тыңдаушының табыс пен тиімділік, барабарлық пен икемділік, қабылдау жылдамдығы мен жеңілдігі (табиғи) сияқты сапалық және сандық параметрлерге жауап беретін, шетел тілінде аудитивті іс-әрекетті жүзеге асыруға дайындығы мен қабілетін сипаттайтын күрделі интегративті сипаттамасы.

Шет тілі сабағында аудитивті құзыреттілігін қалыптастырудың тиімді әдістерінің бірі – шынайы материалдарды пайдалану. Кейбір зерттеуші-педагогтар шынайы дереккөздерде әлеуметтік-мәдени жоспарды қиындататын, лингвистикалық аспектіде күрделі, білім беру мақсаттарына жеткілікті түрде сәйкес келмейтін, сонымен қатар шамадан тыс берілген ақпараттар берілетінін атап өтеді.

Осы кедергілерді жою үшін кейбір авторлар білім беруден тыс мақсатта жасалған мәтіннің түпнұсқалығын өзгертпей әдістемелік өңдеуді жүргізеді, сондай-ақ түпнұсқалық оқу өндірісінің барлық параметрлерін ескере отырып, әдістемелік немесе оқу-әдістемелік түпнұсқаны құра отырып, білім беру мақсатында мәтін құрастырады. мәтіндер. Біз отандық және шетелдік зерттеушілердің еңбектерінен мұндай мәтіндерді белгілеуге арналған әртүрлі терминдерді көреміз.

Дамыған аудитивті қабілетінсіз тілді меңгеру және шетел тілін сөйлеу дағдыларын меңгеруге қойылатын, өзгерген талаптарға сәйкес қоғам дамуының осы кезеңінде талап етілетін деңгейде қолдану мүмкін емес екені анық. Бұл жерде аудитивті құзыреттіліктің негізгі рөлі мен шет тілін оқытуда тыңдауға жеткіліксіз көңіл бөліну арасындағы сәйкессіздікті көреміз, онда ол көбінесе мақсат ретінде емес, құрал ретінде әрекет етеді.

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

  1. Исаева К.Р., Арынханова Э.К. Преемственность как система профессионального самообразования // Вестник КарГУ. Серия «Педагогика». – 2007. – 4(48). – С. 28-31.
  2. Құнaнбaeвa C.C. Қaзiргi шeттiлдiк бiлiм бeрудiң тeoрияcы мeн прaктикacы. – A.: «Эдeльвeйc» бacпa үйi, 2010.
  3. Kunanbayeva S.S. The modernization of foreign language education: Linguaocultural communicative aррroach – Almaty.:2010- рр 62
  4. Жұмaбaeв A.Қ. Aғылшын тiлi caбaқтaрындa oқушылaрдың тыңдaп - түciну icкeрлiктeрi мeн дaғдылaрын дaмыту // Шeтeл тiлiн oқыту әдicтeмeci. - 2011- № 1 (39)

Оставить комментарий

Форма обратной связи о взаимодействии с сайтом