Телефон: +7 (383)-312-14-32

Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 22(108)

Рубрика журнала: Педагогика

Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3

Библиографическое описание:
Решетняк О.О. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК АВРАМЕНКО С. М. „ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧИХ І МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ КРИМУ (СЕРЕДИНА ХХ — ПОЧАТОК XXI СТОЛІТТЯ)” ЯК ВАГОМИЙ ВНЕСОК ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ІДЕЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ // Студенческий: электрон. научн. журн. 2020. № 22(108). URL: https://sibac.info/journal/student/108/183660 (дата обращения: 12.06.2021).

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК АВРАМЕНКО С. М. „ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧИХ І МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ КРИМУ (СЕРЕДИНА ХХ — ПОЧАТОК XXI СТОЛІТТЯ)” ЯК ВАГОМИЙ ВНЕСОК ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ІДЕЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ

Решетняк Олена Олександрівна

доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”

Україна, м. Слов'янськ

АНОТАЦІЯ

У статті йдеться про значущість навчально-методичного посібника, який репрезентує розроблення оригінальної методики виховання толерантності підлітків дитячих та молодіжних громадських організацій і є вагомим для дослідження розвитку ідеї толерантності в педагогічній думці середини ХХ ‒ початку ХХІ століття.

ABSTRACT

The article discusses the importance of the textbook, which represents the development of original methods of educating adolescents in children's and youth NGOs and is important for studying the development of the idea of ​​tolerance in pedagogical thought in the middle of XX ‒ early XXI century.

 

Ключові слова: виховання підлітків, громадські організації, комунікативна толерантність, комунікема, педагогічний досвід.

Keywords: аdolescent education, public organizations, communicative tolerance, communication, pedagogical experience.

 

Навчально-методичний посібник Авраменко Світлани Миколаївни „Виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій Криму (середина ХХ — початок XXI століття)” [2]  є комплексом теоретико-практичних та методичних змістових блоків з визначеної проблематики для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, соціальних педагогів.

Актуальність проблеми виховання толерантності підлітків зумовлена ​​як соціальним запитом суспільства на вдосконалення виховної діяльності, так і недостатньою теоретико-методологічної розробленістю теми виховання толерантності підлітків саме в умовах громадських організацій. Проблема дослідження визначається необхідністю реформування системи виховання відповідно до нових вимог організації діяльності громадських об'єднань, враховуючи зростаючу потребу у виконанні їхньої виховної ролі [3].

Виклад змісту. Значущість навчально-методичного посібника полягає в тому, що його матеріали є вагомими для дослідження розвитку ідеї толерантності дітей та молоді в педагогічній думці середини ХХ — початку XXI століття. Він складений за матеріалами дослідження, у якому вперше розроблено і комплексно доведено гіпотезу про наявність позитивного педагогічного досвіду виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих і молодіжних громадських об'єднань Криму середини ХХ — початку ХХI століття.

Матеріал, поданий в ньому, стосується історії педагогіки, соціальної педагогіки та лінгвокультурології, пропонуючи нову, оригінальну методику виховання толерантності підлітків в умовах діяльності громадських організацій, яка базується на інтегральному компоненті освіти. Нетиповість використання лінгвокультурологічного підходу в роботі з педагогіки є його позитивною рисою.

Складається з 2 розділів, загальних висновків, глосарію, списку використаних джерел та 9 додатків, серед яких чільне місце належить методичним рекомендаціям. Така структура посібника дозволяє комплексно вивчити проблему і використовувати його методичні матеріали в практичних умовах. Теоретико-практичний блок посібника побудований з урахуванням принципів науковості, послідовності, наступності і перспективності, зв'язку теорії з практикою, наочності, доступності.

Ознайомлення студентів з поняттями „комунікативна толерантність”, „концепт”, „комунікативне правило”, „комунікема”, „комунікативні стратегії і тактики”, „комунікативний досвід”, „комунікативна взаємодія”, „рівень критичного діалогу” [1, c. 22‒26] сприяє формуванню професійних, специфічних компетентностей соціальних педагогів, які не вивчають в стандартних умовах навчання лінгвокультурологію як академічну дисципліну. Автор моделює процес навчання в контексті особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів на підставі інтерактивних технологій навчання, що відповідає сучасним освітнім вимогам.

Розроблені в методичних рекомендаціях форми і методи роботи з навчання майбутніх педагогів вихованню толерантності підлітків припускають інтерактивний, творчий, пошуковий характер, чого потребують сучасні освітні умови.

Висновок. Рецензований навчальний посібник відповідає вимогам до навчальних друкованих засобів і має практичну значущість в розв'язанні педагогічної проблеми виховання толерантності підлітків в умовах діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій.

 

Список літератури:

  1. Авраменко С. М. Виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих та молодіжних громадських організаціях Криму : методичні рекомендації. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1qhZLLwK0Btuw3Sn3oKNeSFWMvko_mpcg/view?usp=sharing (дата звернення: 17.06.20)
  2. Авраменко С. М. Виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих та молодіжних громадських об’єднань Криму середини ХХ ‒ початку ХХІ століття ‒ Ялта: РВВ РВНЗ КГУ, 2013. ‒ 376 с.
  3. Закон України „Про громадські об'єднання” від 14 січня 2020 року N 440-IX [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124572.html (дата звернення: 17.06.20)

Оставить комментарий

Форма обратной связи о взаимодействии с сайтом